Naar de procedures

Omgevingsplan

Als een initiatief niet past in het omgevingsplan, dan kan het omgevingsplan worden gewijzigd, om het initiatief alsnog mogelijk te maken. Op de omgevingsplanwijziging is de zogenaamde uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing (afdeling 3.4 Awb).

Voorbereiding 1

De voorbereiding begint natuurlijk met het opstellen van een plan voor het initiatief. Op basis van dit plan kan een ontwerp wijziging van het omgevingsplan worden opgesteld. Een omgevingsplan bestaat uit een juridisch bindend deel: de regels met de bijbehorende kaart. Daarnaast is in het kader van de besluitvorming een motivering nodig. De motivering bevat een onderbouwing dat het initiatief niet in strijd is met een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Om dit te kunnen motiveren zijn vaak zijn nadere (milieu)onderzoeken nodig. Op basis hiervan kan een aanvraag / verzoek tot wijziging van het omgevingsplan bij de gemeente worden ingediend. Nadat het ontwerp van de wijziging omgevingsplan ambtelijk op kwaliteit is gecontroleerd en akkoord bevonden, kan het door het gemeentebestuur worden vrijgegeven voor de participatie en afstemming met ketenpartners.

Ter inzage 1

Afhankelijk van het gemeentelijk participatiebeleid wordt de wijziging van het omgevingsplan veelal 6 weken voor inspraak ter inzage gelegd. In ieder geval wordt afstemming gezocht met de besturen van de betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de fysieke leefomgeving. 

Voorbereiding 2

De eventueel ingebrachte participatie-, inspraak- en afstemmingsreacties worden beoordeeld en meestal verwerkt in één verslag / nota. Op basis daarvan vindt aanpassing van de wijziging van het omgevingsplan plaats, zodanig dat het ontwerp gereed is voor de formele procedure. Vanaf ontwerp gelden er wettelijke vereisten (STOP / TPOD) ten aanzien van de digitalisering van het omgevingsplan.

Ter inzage tijdens procedure

Na akkoord van het gemeentebestuur begint de formele procedure voor de vaststelling van een wijziging van het omgevingsplan door de terinzagelegging van het ontwerpbesluit en ontwerp wijziging met bijbehorende stukken. Gedurende deze 6 weken kan een ieder zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit. Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft de gemeente in ieder geval in het Gemeenteblad kennis van het ontwerpbesluit. In de kennisgeving wordt vermeld: waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen, wie in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen naar voren te brengen en op welke wijze dit kan geschieden. Tijdens de terinzagelegging beoordelen provincies, inspecteur, diensten van het Rijk en waterschappen het ontwerp en besluiten zij wel of geen zienswijze in te dienen.

Procedure

De eventueel ingebrachte zienswijzen worden beoordeeld en verwerkt in één verslag / nota. Vervolgens vindt op basis daarvan aanpassing van de wijziging van het omgevingsplan plaats, zodanig dat de wijziging gereed is voor vaststelling. De vaststelling dient in principe te geschieden binnen 6 maanden na aanvraag / verzoek tot wijziging van het omgevingsplan.

Publicatie

De kennisgeving met het besluit tot vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan wordt vervolgens in principe binnen 2 weken gepubliceerd in het Gemeenteblad. De wijziging van het omgevingsplan is vervolgens te raadplegen op www.overheid.nl en in het Omgevingsloket, onderdeel Regels op de Kaart.

Ter inzage tijdens beroep

Het besluit en de wijziging van het omgevingsplan met bijbehorende stukken worden 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze 6 weken kunnen belanghebbenden beroep indienen tegen het besluit. Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft de gemeente in het Gemeenteblad kennis van het besluit. 

Hoger beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan kan beroep worden ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) en kan schorsing van het vaststellingsbesluit bij de Voorzitter van deze Afdeling worden gevraagd.