Privacy statement

BRO adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu B.V.
respecteert uw privacy, en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hieronder leest u hoe.

In deze privacyverklaring komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Van wie hebben we persoonsgegevens?
 2. Hoe verzamelen we uw gegevens?
 3. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt en voor welke doeleinden?
 4. Welke bewaartermijn hanteren we?
 5. Wat zijn uw rechten?
 6. In welke gevallen worden uw gegevens aan derden verstrekt?
 7. Wat doen we ter bescherming van uw persoonsgegevens?
 8. Hoe gaan we om met eventuele datalekken?
 9. Uw vragen, opmerkingen over ons privacy beleid?
 10. Wijzigingen in deze privacyverklaring.

 

1. Van wie hebben we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van degenen die direct of indirect contact hebben (gehad) met ons. Het gaat niet alleen om klantgegevens. Het kan ook zo zijn dat we uw gegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening aan een klant, bijvoorbeeld omdat u de wederpartij bent van een klant van ons of op een andere manier bij een opdracht van een klant betrokken bent. Ook verwerken we gegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van onze klanten, van onze leveranciers en van sollicitanten. Tenslotte, maar daarmee niet uitsluitend, verwerken we persoonsgegevens van degenen die we willen informeren over onze dienstverlening en relevante ontwikkelingen in ons werkveld.

2. Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens verkrijgen we langs verschillende wegen. Het kan zijn dat u die zelf bij ons aanlevert omdat u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief, omdat u via onze website informatie heeft opgevraagd of omdat u gebruik wilt maken van onze diensten.
Daarnaast kunnen we persoonsgegevens ontvangen van anderen. Doorgaans verzamelen we die alleen in het kader van onze dienstverlening.

3. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt en voor welke doeleinden?

Afhankelijk van het doel verzamelen we verschillende persoonsgegevens. U moet hierbij denken aan:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van u en / of uw bedrijf of organisatie;
 • uw rol of functie (bijvoorbeeld gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger, bestuurder, adviseur);
 • naam en rekeningnummer van degene die ons opdracht geeft voor een betaling of deze ontvangt;
 • informatie over het contact dat u met ons had. Bijvoorbeeld: waarover ging het contact (denk dan aan een product, een advies, bericht, klacht, informatieverstrekking);
 • uw gebruik van onze website en apps;
 • gegevens uit openbare bronnen zoals het insolventieregister (informatie over faillissementen en schuldsaneringen).

We verzamelen en leggen uw persoonsgegevens vast om onze diensten goed te kunnen uitvoeren. Dat is nodig om u gerichte informatie te kunnen geven over onze producten en diensten. Maar ook voor het aangaan en uitvoeren van opdrachten / overeenkomsten, voor fraudebestrijding, het voldoen aan wettelijke bepalingen, voor onderzoek naar het gebruik van onze website en ter verbetering van onze dienstverlening.       

4. Welke bewaartermijn hanteren we?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, om aan andere contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen of voor zolang wij dit wettelijk verplicht zijn. Als de gegevens niet meer nodig zijn worden ze niet langer bewaard. Wij dragen dan zorg voor verwijdering van de gegevens.

5. Wat zijn uw rechten?

U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt daarnaast bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze marketing activiteiten. U kunt dit schriftelijk met een brief en met bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs kenbaar maken aan: BRO adviseurs, afdeling Communicatie & Marketing, Bosscheweg 107, 5282 WV Boxtel. Wij zullen dan binnen vier weken gemotiveerd op uw verzoek reageren.
Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daarnaast kunt u zich altijd afmelden voor de ontvangst van onze (e-mail)berichten of nieuwsbrieven met een commercieel doel via een afmeldlink in het bericht zelf, dan wel via de e-mail link op onze website.

6. In welke gevallen worden uw gegevens aan derden verstrekt?

In bepaalde gevallen kunnen we uw gegevens delen met of vrijgeven aan derden. Dit doen we indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of indien de wet of andere regelgeving dat vereist.
In het kader van onze dienstverlening delen we de gegevens alleen als dat nodig is en we delen dan zo min mogelijk gegevens. Ingeval de wet of andere regelgeving dat vereist, nemen we passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens te waarborgen. In gevallen waarbij we gebruik maken van diensten van derden bij onze dienstverlening (denk bijvoorbeeld aan IT-leveranciers), maken we goede afspraken alvorens we hen persoonsgegevens verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen deze alleen verwerken overeenkomstig onze instructies.

Wij kunnen in het kader van onze dienstverlening gegevens overdragen aan (partijen in) andere landen. We doen dat alleen als dat noodzakelijk is of als we daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving. De wetgeving buiten landen in de EU biedt niet altijd dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens als in de EU. Waar nodig zorgen wij ervoor dat adequate veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn alvorens persoonsgegevens worden overgedragen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en betrouwbare manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betreffende site te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

7. Wat doen we ter bescherming van uw persoonsgegevens?

Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van onze website van groot belang. BRO adviseurs heeft daarom passende maatregelen genomen om de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen.
Alle personen die kennis kunnen nemen van de door BRO adviseurs vastgelegde persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze informatie.
Bovendien hebben we de benodigde technische en organisatorische maatregelen in uitvoering  om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

8. Hoe gaan we om met eventuele datalekken?

Wij melden een eventueel datalek binnen 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen wiens gegevens het betreft. Deze laatste melding is niet verplicht wanneer het onwaarschijnlijk is dat dit een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betreffende persoon / personen. Wij registreren en beoordelen datalekken altijd intern. Per geval stellen we vast welke actie nodig is om de risico’s naar de toekomst verder te beperken.

9. Uw vragen, opmerkingen over ons privacy beleid?

Heeft u hierover vragen of opmerkingen, dan kunt u deze richten aan: BRO adviseurs, afdeling Communicatie & Marketing, Bosscheweg 107, 5282 WV Boxtel of per e-mail aan: communicatie@bro.nl.

10. Wijzigingen in deze privacy verklaring.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Laatst gewijzigd: 12 juni 2018