Ter inzage Beroep

Uitgebreide omgevingsvergunning

Het besluit met alle onderliggende stukken (vergunningaanvraag, bouwplan, ruimtelijke onderbouwing, digitale verbeelding e.d.) wordt 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze 6 weken kunnen belanghebbenden beroep indienen tegen het besluit.

Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft de gemeente in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen, in de Staatscourant en langs elektronische weg kennis van het besluit.

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.