Ter inzage Procedure

Uitgebreide omgevingsvergunning

Het ontwerpbesluit met alle onderliggende stukken (vergunningaanvraag, bouwplan, ruimtelijke onderbouwing, digitale verbeelding e.d.) wordt 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze 6 weken kan een ieder zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit.

Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft de gemeente in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen, in de Staatscourant en langs elektronische weg kennis van het ontwerpbesluit. In de kennisgeving wordt vermeld: waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen, wie in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen naar voren te brengen en op welke wijze dit kan geschieden.

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.