Beroep Beroep

Uitgebreide omgevingsvergunning

Tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Voorwaarde is wel dat de belanghebbende zienswijzen heeft ingebracht omtrent het ontwerp, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan.

Het beroep tegen de verleende omgevingsvergunning is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Afdeling 8). Voor de beslissingstermijn is geen wettelijke termijnstelling (gebruikelijk is ca. 1 jaar).

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.