Ter inzage Beroep

Reguliere omgevingsvergunning

Het college neemt zijn beslissing op het bezwaar. Het besluit met alle onderliggende stuk-ken (vergunningaanvraag, bouwplan e.d.) worden 6 weken ter inzage gelegd (artikel 6:7 Awb). Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft de gemeente in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen, of op een andere geschikte wijze kennis van kennis van het besluit.

Tegen de beslissing op het bezwaar kunnen belanghebbenden gedurende deze 6 weken beroep indienen bij de rechtbank (artikel 7:1, lid2 Awb).

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.