Ter inzage Beroep

Coördinatieregeling Wro

De besluiten worden vervolgens gelijktijdig 6 weken ter inzage gelegd (één kennisgeving).

Gedurende deze 6 weken kunnen belanghebbenden beroep indienen tegen het besluit. Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft de gemeente in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen, in de Staatscourant en langs elektronische weg kennis van het besluit.

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.