Ter inzage Procedure

Coördinatieregeling Wro

De ontwerpbesluiten worden met toepassing van afdeling 3.4 Awb gelijktijdig gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Bijvoorbeeld het ontwerp-bestemmingsplan, samen met de ontwerp-omgevingsvergunning (activiteit bouwen en kappen van bomen), en het ontwerp besluit hogere waarden (Wet geluidhinder).

Voor de kennisgeving geldt aanvullend dat deze tevens in de Staatscourant en langs elektronische weg wordt gepubliceerd (art. 3.31, lid 3, sub a Wro).

Zienswijzen kunnen in deze fase door een ieder worden ingediend. Dit is voor de reguliere omgevingsvergunning een afwijkende regeling, omdat in die procedure is voorzien in een bezwaarfase, voor belanghebbenden.

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.