Ter inzage Voorbereiding

Coördinatieregeling Wro

Afhankelijk van wat bepaald is in de gemeentelijke inspraakverordening wordt het voorontwerp-bestemmingsplan met bijbehorende concept vergunningen en besluiten 6 weken voor inspraak ter inzage gelegd.

In ieder geval wordt overleg gevoerd met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Dit wordt het vooroverleg genoemd.

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.