Procedure Procedure

Coördinatieregeling Wro

De eventueel ingebrachte zienswijzen worden beoordeeld en verwerkt in één verslag/nota. Vervolgens vindt op basis daarvan aanpassing plaats van het bestemmingsplan en de eventuele andere besluiten, zodanig dat de besluiten gereed zijn voor vaststelling. Dit dient in principe te geschieden binnen 12 weken na afloop van de zienswijzentermijn.

Voor de vaststelling van de besluiten kan worden aangesloten bij de gebruikelijke volgorde: het college stelt eerst de hogere waarde vast, de raad stelt het bestemmingsplan vast (normaal binnen 12 weken na de ter inzage legging) en tegelijkertijd of direct daarna kan het college de omgevingsvergunningen voor bouwen en kappen verlenen (de beroepstermijn hoeft niet te worden afgewacht).

Het artikel 3.30 lid 3 Wro schrapt kort gezegd de aanhoudingsplicht op grond van art. 3.3 lid 1 sub b Wabo, waardoor in dit geval B&W de omgevingsvergunningen ook al kunnen verlenen voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad. Als het bestemmingsplan gevoelig ligt in de raad is het raadzaam te wachten met het verlenen van een vergunning door B&W.

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.