Ter inzage Procedure

Bestemmingsplan

Na akkoord van het gemeentebestuur begint de formele procedure voor de vaststelling van een bestemmingsplan door de terinzagelegging van het ontwerpbesluit en ontwerp-bestemmingsplan met bijbehorende stukken.
Gedurende deze 6 weken kan een ieder zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit.

Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft de gemeente in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen, in de Staatscourant en langs elektronische weg kennis van het ontwerpbesluit. In de kennisgeving wordt vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen, wie in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen naar voren te brengen en op welke wijze dit kan geschieden.

Tijdens de terinzagelegging beoordelen de provincies, inspecteur, diensten van het Rijk en waterschappen het ontwerp-bestemmingsplan en besluiten zij wel of geen zienswijze in te dienen.

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.