Beroep Beroep

Bestemmingsplan

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) en kan schorsing van het vaststellingsbesluit bij de Voorzitter van deze Afdeling worden gevraagd.

Voorwaarde is wel dat de belanghebbende zienswijzen omtrent het ontwerp heeft ingebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan en tenzij het wijzigingen betreft ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.

De voorwaarde van artikel 7:1 Awb, dat eerst bezwaar dient te worden gemaakt, geldt hier niet, omdat het bestemmingsplan met afdeling 3.4 Awb tot stand komt (artikel 8.2, lid 1.a Wro).

De weergegeven data zijn indicatief en afhankelijk van een groot aantal factoren. Over uw concrete situatie kunt u contact opnemen met BRO.